AKTUÁLNE

Výzva na predkladanie ponúk


Marián Hudák - ATYP- Stolárstvo, Pod Šibeňou horou 48, 08501 Bardejov, IČO: 37580736


vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

v súlade s § 281 až § 288 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)


v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,

Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery,

Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferovna predmet obchodnej verejnej súťaže:

zariadenia na výrobu nábytku


  1. Identifikácia vyhlasovateľa:


Názov:

Marián Hudák - ATYP- Stolárstvo

Sídlo:

Pod Šibeňou horou 48, 08501 Bardejov

IČO:

37580736

Tel.:

0905 235 876

WEB:

www.mhatyp.sk


Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodný úrad Bardejov, číslo živnostenského registra: 701-8443


2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:


1. Olepovačka hrán

- S predfrézovacím agregátom vrátane diamantových nástrojov

- Maximálna hrúbka hrany 2 mm

- Minimálna hrúbka dielca 10 mm

- Čas uvedenia do prevádzky maximálne 4 minúty

- Plošná cidlina

- Maximálna dĺžka stroja 3,3 m

- Predfrez, lepenie, kapovanie, strihanie,frezovanie,


2. Frézka na zaoblenie rohov

- Vybavená automatikou, ktorá zabezpečí automatické zapnutie frézovacieho agregátu pri upnutí obrábacieho dielca

- Minimálna hrúbka hrany 2 mm

- Minimálna výška obrobku 42 mm


3. Ručná olepovačka ABS hrán

- Elektrický pohon

- Regulácia teploty a otáčok

- Pneumatická prísavka 2ks

- Obojstranná fréza

- Minimálna výška obrobku 36 mm

- Maximálna hrúbka ABS 3 mm

- Rýchlosť posuvu regulovateľná minimálne 3 m za minútu


4. Formátovacia píla

- S liatinovým agregátom na porez veľkoplošných materiálov

- Motorický zdvih kotúča

- Naklopenie kotúča cez ručné koliesko

- Predrezová jednotka so samostatným motorom

- Veľkosť kotúča minimálne 400 mm

- Tri rýchlosti otáčok – 3200/4000/6000 ot/min

- Minimálne naklopenie kotúča 0-45°

- Minimálny výkon motora 5 kW

- Kryt – paralelogram

- Ručná kotúčová píla s ochranným krytom a vodiacou lištou

- Sada pílový kotúč + predrez diamant plat 3pary


5. Zrovnávacia a hrúbkovacia fréza

- Rýchlosť posuvu minimálne 4,5 m/min

- Minimálna šírka zrovnávania 400 mm

- Minimálna výška hrúbkovania 220 mm

- Príslušenstvo: hobľovacie nože HV 3 páry, hoblík elektrický


6. Spodná fréza s podávacím zariadením

- Priemer vretena 30 mm

- Minimálne tri rýchlosti otáčok

- Maximálny priemer frézy nad stolom pri čapovaní 250 mm

- Čapovací vozík

- Príslušenstvo: vymeniteľné frézovacie hlavice, falcovacie, drážkovacie, profilové

- Ručná fréza na dočistenie


7. Hranová pásová brúska

- Minimálna šírka brúsiaceho pásu 150 mm

- Šírka stola minimálne 300 mm

- Sklápanie stola 0-90°

- Odsávací otvor

- Príslušenstvo brúska na začisťovanie


8. Dlabačka na horizontálne vŕtanie

- Otočný stôl

- Priemer skľúčidla minimálne 16 mm

- Pozdĺžny pojazd stroja minimálne 320 mm

- Otáčky nástroja 3000 ot/min

- Príslušenstvo sadá vrtákov s príslušenstvom na kolikové otvory domino

9. Vysokotlakový kompresor

- Objem nádrže vzduchu minimálne 90 litrov

- Minimálny výkon 230 lit/min

- Minimálny tlak 8 Bar

- Vysokotlaková hadica s koncovkami


10. Odsávač triesok a pilín

- Textilný odpadový vak 2 kusy

- Hadicový filter s plochou min 5m2

- Prívodná hadica s prísl. minimálne 10 m s priemerom 125 mm

- Odsávacia kapacita min.3500m3/hod

- Podtlak na vstupe min 1600 pa


11. Vysokotlakový odsávač k olepovačkám hrán

- Odsávacia kapacita min 2000 m3/h

- Podtlak na vstupe min 2550 pa

- Prívodná hadica s prísl. min 10m s priem 125mm

- Filtračná plocha vaku min.2m2


12. Vŕtacie a zarážacie zariadenie

- Vertikálne a horizontálne vŕtanie

- Vymeniteľné vŕtacie hlavy s vrtákmi a matricami bez použitia náradia

- Rýchle nastavenie pravítok

- Minimálne 17 vretenová hlava s vrtákmi

- Hlava na vŕtanie NK závesov s vrtákmi

- Doraz a pravítka

- Pneumatický pohon vŕtania


13. Kapovacia píla s odsávacím zariadením

- dĺžka rezu v uhle 45° minimálne 160 mm

- multifunkčný stôl s dorazmi

- uhol naklápania minimálne 45°

- laser s ukazovateľom rezu

- samo spúšťanie odsávania pri pílení s oneskoreným vypínaním

- prachová trieda M

- regulácia sania vzduchu, sacia hadica


14. Fréza na lamelové spoje

- výškovo nastaviteľný frézovací nástroj v rozsahu +/-2 mm

- minimálna hĺbka frézovania 16 mm

- výmenný nôž

- vrecko na piliny


15. Softvér na navrhovanie a projektovanie ľubovoľného interiéru

- navrhovanie v 3D

- cenové kalkulácie

- možnosť tvorby vlastných atypických kusov nábytku

- vytváranie nárezového kusovnika


16. Drvič drevného odpadu

- možnosť vreckovania triesok

- drvenie dreva min. do priemeru 60mm

- benzínový pohon min 3kw

- výkon za hodinu min1,2m3/


Účastníci súťaže musia predložiť návrh na celý predmet súťaže komplexne.

Súčasťou je dodávka, montáž, poistenie a školenie personálu.3. Lehota a spôsob predloženia súťažného návrhu:

Súťažné návrhy sa podávajú v písomnej forme v zalepených obálkach označených heslom: “Obchodná verejná súťaž – neotvárať”. Súťažné návrhy musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín 12.04. 2010 do 16,00 hod. miestneho času. pri osobnom doručení. Pri súťažných návrhoch zasielaných poštou nerozhoduje pečiatka pošty, ale fyzická prítomnosť zásielky.


Súťažný návrh je možné doručiť vyhlasovateľovi doporučenou poštovou zásielkou, príp. osobne na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy. Súťažné návrhy, ktoré budú vyhlasovateľovi doručené po termíne stanovenom podmienkami súťaže uvedenými v tejto výzve, nebudú do súťaže zaradené a budú vrátené účastníkovi súťaže neotvorené.4. Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov:

Otváranie súťažných návrhov a ich vyhodnotenie sa uskutoční dňa 13.04. 2010 o 10,00 hod. miestneho času v sídle vyhlasovateľa.

Otváranie obálok je neverejné.5. Termín a spôsob oznámenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže:

Vyhlasovateľ oznámi výsledky obchodnej verejnej súťaže každému z účastníkov súťaže najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov.6. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu z predložených návrhov:

Predložený návrh bude možno zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak bude predložený v stanovenej lehote a jeho obsah zodpovedá podmienkam stanoveným v tejto výzve na predkladanie ponúk. Vyhlasovateľ si vyberie návrh, ktorý vyhodnotí ako najvhodnejší z hľadiska splnenia požiadaviek vyhlasovateľa na základe ceny a technických parametrov.

Z predložených súťažných návrhov bude komisiou vyhlasovateľa vyhodnotený ako úspešný súťažný návrh účastníka súťaže, ktorý splnil technické parametre určené v tejto výzve a ponúkol najnižšiu cenu. V prípade rovnosti ceny bude ako úspešný posúdený súťažný návrh, v ktorom účastník súťaže ponúkol lepšie technické parametre.7. Podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži:

Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť podnikateľské subjekty, ktoré preukážu svoje osobné postavenie

  • Predložením originálu alebo overenej kópie výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra, prípadne z iného registra

  • Čestné vyhlásenie/prehlásenie účastníka súťaže, že nie je v konkurze a ani voči nemu neprebieha exekučné konanie

  • Čestné vyhlásenie/prehlásenie účastníka súťaže o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v súťažnom návrhu podpísané štatutárnym zástupcom

  • Čestné vyhlásenie/prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami súťaže

  • Návrh odberateľsko - dodávateľskej zmluvy

  • Identifikačné údaje účastníka súťaže: Obchodný názov, sídlo, kontaktné telefónne číslo


8. Cena a platobné podmienky

Účastníkom súťaže navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky uvedená v súťažnom návrhu bude vyjadrená v EUR bez DPH.

Ak účastník súťaže nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uvedie v súťažnom návrhu.


9. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť

S úspešným uchádzačom v obchodnej verejnej súťaži podpíše vyhlasovateľ odberateľsko - dodávateľskú zmluvu.

Zmluva bude platná a účinná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva bude obsahovať povinnosť dodávateľa predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu , ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (formát MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. V prípade, že nebude návrh odberateľsko - dodávateľskej zmluvy obsahovať hore uvedené, súhlasí účastník súťaže s ich zakomponovaním do finálnej zmluvy v znení, v akom to požaduje vyhlasovateľ súťaže.


10. Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž. Predložené návrhy nie je možné po ich doručení vyhlasovateľovi odvolať.


Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požadovať úpravy návrhu odberateľsko-dodávateľskej zmluvy resp. zmluvy o budúcej zmluve, najmä čo sa týka administratívno-technických podmienok zmluvy.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade odstúpenia vybratého dodávateľa od podpisu zmluvy s vyhlasovateľom súťaže, uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý predložil druhý najlepší návrh, alebo vyhlásiť novú súťaž.


Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.


11. Dátum zverejnenia súťaže: 28.03. 2010Marián Hudák,

konateľ spoločnosti

5